Η ορχήστρα του Ωδείου μας

    Στο Ωδείο μας λειτουργούν οι ορχήστρες παιδιών, νέων και περιστασιακά η Ορχήστρα Κιθαριστών. 
    Στην ορχήστρα παιδιών συμμετέχουν σπουδαστές από το 2ο ή 3ο έτος σπουδών ενώ στην ορχήστρα νέων συμμετέχουν σπουδαστές από την Μέση τάξη και άνω των οργάνων ορχήστρας.
Στόχος είναι οι μικροί μουσικοί : να μυηθούν στην οργάνωση και συνέπεια της μελέτης , και στην αισθητική αντίληψη της μουσικής, να μελετήσουν και να αποδώσουν έργα ανεξίτηλα στον χρόνο με την αντοχή που τους προσδίδει η ομορφιά τους.
    Η συμμετοχή στην ορχήστρα αποτελεί το υψηλότερο κίνητρο για την οργανωμένη μελέτη του σπουδαστή και την επιθυμία του να ανήκει στην ομάδα των εκκολαπτόμενων μουσικών. Πολύ σημαντικό είναι οτι, η εμπειρία και η άσκηση ωριμάζει τον σπουδα-στή σε μουσικό και αναπτυξιακό επίπεδο και επιταχύνει την πρόοδο στις σπουδές του.