Έντυπα διδασκόντωνΈντυπο Α8 - Έντυπο δήλωσης προγράμματος.

Συμπληρώνεται έγκαιρα (τουλάχιστον δύο μέρες πριν την αλλαγή)

  1. Κατά την έναρξη των μαθημάτων.
  2. Σε κάθε αλλαγή του προγράμματος.
  3. Κάθε φορά που ξεκινάει νέος σπουδαστής.
  4. Κάθε φορά που διακόπτει ένας σπουδαστής.

Έντυπο Α4/5/6 - Έντυπο δήλωσης συμμετοχής σε συναυλίες


Έντυπο Α1/2/3 - Έντυπο προόδου μαθητών.

Συμπληρώνεται :

  1. μέχρι 15 Νοεμβρίου για την Α' περίοδο
  2. μέχρι 31 Ιανουαρίου για την Β' περίοδο
  3. μέχρι 15 Ιανουαρίου για την Γ' περίοδο


Έντυπο Α9 - Έντυπο απουσίας διδάσκοντος.


Συμπληρώνεται τουλάχιστον μία μέρα πριν. Οι αναπληρώσεις πρέπει να γίνουν στον ίδιο μήνα ημερολογιακά.